Carian
Tutup kotak carian ini.

Notis Privasi

Notis Privasi

Komitmen kami terhadap privasi anda

Notis Privasi ini menggariskan bagaimana Etiqa mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan data peribadi anda berkenaan dengan transaksi komersial dan bagaimana Etiqa melindungi data peribadi menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

"Etiqa" atau "Kami" dalam notis ini merujuk kepada Etiqa General Insurance Berhad, Etiqa General Takaful Berhad, Etiqa Life Insurance Berhad, Etiqa Family Takaful Berhad, Etiqa Life International (L) Ltd atau Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd ("Etiqa"), termasuk cawangannya di Malaysia dan di negara lain serta anak syarikat tempatan dan luar negara atau, mengikut konteks yang diperlukan, mana-mana daripada mereka.

"Kumpulan Maybank" dalam notis ini merujuk kepada Malayan Banking Berhad ("Maybank"), termasuk cawangannya di Malaysia dan di negara-negara lain serta anak syarikat tempatan dan luar negara atau, mengikut konteks yang diperlukan, mana-mana daripadanya.

Apabila anda meminta maklumat atau mendaftar untuk produk dan perkhidmatan kami, anda akan diminta untuk memberikan data peribadi anda kepada Etiqa. Dengan berbuat demikian, anda bersetuju dengan penggunaannya oleh Etiqa selaras dengan Notis Privasi ini.


Kami mengumpul data peribadi sensitif anda (termasuk data yang berkaitan dengan kesihatan fizikal atau mental anda, komisen atau dakwaan kesalahan dan lain-lain) apabila anda memohon produk tertentu seperti produk kesihatan atau insurans hayat / Takaful keluarga, yang memerlukan anda untuk mendedahkan data peribadi sensitif tersebut kepada kami. Kami hanya akan menggunakan data peribadi sensitif anda untuk menyediakan perkhidmatan yang anda daftarkan. Jika kami mengumpul, menggunakan, mengekalkan atau mendedahkan data peribadi sensitif anda, kami akan meminta persetujuan anda yang jelas.

Anda mempunyai pilihan, pada bila-bila masa, untuk tidak memberikan data peribadi / data peribadi sensitif anda atau membatalkan persetujuan anda untuk memproses data peribadi / data peribadi sensitif anda oleh Etiqa. Walau bagaimanapun, ini mungkin menyebabkan Etiqa tidak dapat memberikan anda perkhidmatan yang ditawarkan.

Data peribadi merujuk kepada apa-apa maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan individu, yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti daripada maklumat itu atau daripada maklumat itu dan maklumat lain yang dimiliki oleh Etiqa, termasuk apa-apa data peribadi sensitif dan pendapat yang dinyatakan, rakaman video yang dibuat melalui kamera pengawasan keselamatan litar tertutup yang diletakkan atas sebab keselamatan dan rakaman audio mengenai individu tersebut.


Jenis data peribadi / data peribadi sensitif yang kami kumpulkan mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, nombor kad pengenalan atau pasport anda, butiran hubungan lain (termasuk maklumat keluarga / pekerja), umur, pekerjaan, tempat lahir, status perkahwinan, sejarah perubatan, status kesihatan, dan rujukan kewangan dan maklumat seperti butir-butir pendapatan atau cukai pendapatan anda.


Data peribadi yang kami kumpulkan boleh sama ada wajib atau sukarela. Data peribadi wajib adalah yang kami perlukan untuk menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami. Jika anda tidak memberikan kami data peribadi wajib, kami tidak akan dapat menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami. Data peribadi sukarela adalah yang tidak wajib bagi membolehkan kami menyediakan produk dan perkhidmatan kami kepada anda. Jika anda tidak memberikan data peribadi sukarela kepada kami, anda masih boleh mendaftar untuk produk dan perkhidmatan kami. Data peribadi wajib dan sukarela berbeza untuk setiap produk dan perkhidmatan dan akan ditunjukkan dalam borang permohonan.


Jika anda membekalkan data peribadi pihak lain seperti ahli keluarga anda, penjaga sah, penama, pengarah, pemegang saham atau pegawai, sila pastikan bahawa anda telah mendapatkan persetujuan mereka dan membawa Notis Privasi ini kepada perhatian mereka.

Kami memperoleh data peribadi anda dengan pelbagai cara, seperti:
 
 • Apabila anda mendaftar atau menggunakan salah satu daripada banyak produk dan perkhidmatan yang kami sediakan atau apabila anda mengakses atau menggunakan mana-mana laman web Etiqa.
 • Apabila kami mendapatkan sejarah perubatan dan status kesihatan anda daripada doktor anda.
 • Jika anda bukan pemegang polisi/bukan pemegang sijil yang dilindungi, kami boleh mendapatkan maklumat anda daripada pemegang polisi/sijil (cth. majikan anda).
 • Apabila anda menghubungi Etiqa melalui pelbagai kaedah seperti borang permohonan, e-mel dan surat, panggilan telefon dan perbualan anda dengan kakitangan kami di cawangan atau melalui ejen kami yang diberi kuasa. Jika anda menghubungi kami atau kami menghubungi anda menggunakan telefon, kami boleh memantau atau merekodkan panggilan telefon untuk jaminan kualiti, latihan dan tujuan keselamatan.
 • Daripada transaksi anda (cth. sejarah pembayaran, baki akaun, dll.).
 • Kami juga boleh mendapatkan data peribadi anda apabila anda mengambil bahagian dalam kaji selidik pelanggan atau apabila anda mendaftar untuk mana-mana pertandingan atau promosi kami.
 • Apabila kami memperoleh apa-apa data dan maklumat daripada pihak ketiga yang diberi kuasa (contohnya agensi kawal selia dan penguatkuasaan, majikan, pemegang polisi/sijil bersama, wakil undang-undang, penama, pemegang serah hak).
 • Daripada rakaman video daripada kamera pengawasan keselamatan litar tertutup dan rakaman audio.
 • Daripada sumber yang tersedia secara umum.

Alamat IP
Alamat IP ialah nombor yang diberikan secara automatik kepada komputer anda apabila anda mendaftar dengan Pembekal Perkhidmatan Internet. Apabila anda melawat laman web kami, alamat IP anda secara automatik dilog masuk ke pelayan kami. Kami menggunakan alamat IP anda untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayan kami, dan untuk mentadbir laman web kami. Dari alamat IP anda, kami mungkin mengenal pasti kawasan geografi umum dari mana anda mengakses laman web kami. Secara amnya kami tidak menghubungkan alamat IP anda kepada apa-apa yang membolehkan kami mengenal pasti anda melainkan ia dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan.


Maklumat mengenai Kuki
Kuki adalah elemen data yang boleh dihantar oleh laman web ke penyemak imbas anda, yang kemudiannya boleh menyimpannya pada sistem anda. Kami menggunakan kuki di beberapa halaman kami untuk menyimpan pilihan pelawat dan maklumat sesi rekod. Maklumat yang kami kumpulkan kemudiannya digunakan untuk memastikan tahap perkhidmatan yang lebih diperibadikan untuk pengguna kami. Anda boleh menyesuaikan tetapan pada pelayar anda supaya anda akan dimaklumkan apabila anda menerima kuki. Sila rujuk dokumentasi pelayar anda untuk memeriksa sama ada kuki telah diaktifkan pada komputer anda atau meminta untuk tidak menerima kuki.

Kami boleh memproses data peribadi anda atas sebab-sebab berikut:
 
 • Untuk menilai permohonan anda bagi mana-mana produk dan perkhidmatan kami atau meneruskan penyediaan produk dan/atau perkhidmatan (yang mana berkenaan).
 • Untuk mentadbir polisi insurans/sijil Takaful anda dan sebarang tuntutan yang dibuat terhadap polisi/sijil Takaful anda.
 • Untuk mengurus dan mengekalkan akaun anda dengan Etiqa.
 • Untuk terus melaksanakan kewajipan kontrak yang dimeterai antara Etiqa dan anda.
 • Untuk menjawab pertanyaan dan aduan anda dan menyelesaikan pertikaian.
 • Untuk fungsi dalaman dan menyokong kumpulan Maybank seperti menilai keberkesanan pemasaran, penyelidikan pasaran, analisis statistik dan pemodelan, pelaporan, audit dan pengurusan risiko serta untuk mencegah penipuan dari semasa ke semasa.
 • Untuk memberi anda maklumat mengenai produk dan/atau perkhidmatan Etiqa dan Kumpulan Maybank.
 • Mencegah penipuan atau mengesan jenayah bagi tujuan siasatan.
 • Atas sebab-sebab keselamatan khususnya data peribadi yang dikumpulkan dari kamera pengawasan keselamatan litar tutup.
 • Untuk sebarang tujuan yang diperlukan oleh undang-undang atau peraturan.
Jika anda adalah benefisiari dan bukan pemegang polisi/sijil, kami hanya akan memproses data peribadi anda untuk tujuan yang berkaitan dengan mentadbir polisi insurans/sijil Takaful.
Data peribadi anda yang dipegang oleh kami akan dirahsiakan. Walau bagaimanapun, untuk menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan yang berkesan dan berterusan dan mematuhi sebarang keperluan undang-undang dan peraturan, kami mungkin perlu mendedahkan data peribadi anda kepada:
 
 • Etiqa General Insurance Berhad, Etiqa General Takaful Berhad, Etiqa Life Insurance Berhad, Etiqa Family Takaful Berhad, Etiqa Life International (L) Ltd atau Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd, mengikut konteks yang diperlukan.
 • Entiti lain dalam Kumpulan Maybank.
 • Ejen dan penyedia perkhidmatan kami yang diberi kuasa dengan siapa kami mempunyai perjanjian kontrak untuk beberapa fungsi, perkhidmatan dan aktiviti kami.
 • Pihak insurans / Takaful dan pengedaran lain (contohnya bank, bank Islam, broker insurans, broker Takaful, syarikat insurans semula, syarikat Retakaful, mengikut konteks yang diperlukan).
 • Persatuan perdagangan industri seperti Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM), Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) dan Persatuan Takaful Malaysia (MTA).
 • Peniaga dan rakan kongsi strategik kami.
 • Mana-mana pihak yang diberi kuasa oleh anda (dari semasa ke semasa).
 • Penguatkuasaan kawal selia dan agensi kerajaan seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang, yang diberi kuasa oleh mana-mana perintah mahkamah atau untuk memenuhi kewajipan kepada pihak berkuasa kawal selia.
Kami akan berkongsi data peribadi anda (termasuk data peribadi sensitif) dengan Kumpulan Maybank, ejen atau rakan kongsi strategik kami dan pihak ketiga lain ("entiti lain") sebagaimana yang difikirkan patut oleh Etiqa dan anda mungkin menerima komunikasi pemasaran daripada kami atau daripada entiti lain mengenai produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda. Jika anda tidak lagi mahu menerima komunikasi pemasaran ini, sila maklumkan kepada kami untuk menarik balik persetujuan anda dan kami akan berhenti memproses dan berkongsi data peribadi anda dengan entiti lain ini untuk tujuan menghantar komunikasi pemasaran kepada anda. Untuk mengelakkan keraguan, pengeluaran tidak termasuk pemprosesan data peribadi mandatori.
 
Anda mempunyai pilihan untuk menarik balik persetujuan anda untuk menerima pemasaran atau bahan promosi / komunikasi, anda boleh menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang terdapat di bawah. Sila ambil perhatian bahawa sebaik sahaja kami menerima pengesahan bahawa anda ingin menarik balik persetujuan anda untuk bahan/komunikasi pemasaran atau promosi, ia mungkin mengambil masa sehingga empat belas (14) hari bekerja untuk pengeluaran anda ditunjukkan dalam sistem kami. Oleh itu, anda masih boleh menerima bahan pemasaran atau promosi / komunikasi dalam tempoh masa ini. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda memilih untuk tidak menerima bahan pemasaran atau promosi, Etiqa masih boleh menghubungi anda untuk tujuan lain berhubung dengan akaun, produk, pelan atau perkhidmatan yang anda pegang atau telah melanggan dengan Etiqa.
 
Pendedahan data anda mungkin melibatkan pemindahan data peribadi anda ke tempat-tempat di luar Malaysia, dan dengan memberikan kami data peribadi anda, anda bersetuju dengan pemindahan sedemikian di mana ia diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan yang anda minta, dan untuk pelaksanaan apa-apa kewajipan kontrak anda dengan Etiqa termasuk untuk tujuan penyimpanan.

Keselamatan data peribadi anda adalah keutamaan kami. Etiqa mengambil semua langkah fizikal, teknikal dan organisasi yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan data peribadi. Untuk data peribadi yang kami dedahkan kepada ejen atau penyedia perkhidmatan yang diberi kuasa, kami akan menghendaki mereka melindungi data peribadi yang diberikan kepada mereka dengan sewajarnya.

Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan atau mematuhi keperluan undang-undang, peraturan dan dalaman.

Sila ambil perhatian bahawa kami boleh mengemas kini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Sekiranya terdapat perubahan penting pada Notis Privasi ini, kami akan memberitahu anda dengan menyiarkan notis perubahan tersebut di laman web kami atau dengan menghantar pemberitahuan secara langsung kepada anda. Sila semak Notis Privasi ini secara berkala untuk kekal termaklum tentang cara kami melindungi maklumat anda.

Notis Privasi ini kali terakhir dikemas kini pada Jun 2015.

Kami komited untuk memastikan bahawa data peribadi yang kami simpan tentang anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Jika terdapat sebarang perubahan pada data peribadi anda atau jika anda percaya bahawa data peribadi yang kami ada tentang anda adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, sila hubungi kami supaya kami boleh mengambil langkah-langkah untuk mengemas kini data peribadi anda.

Anda mempunyai hak untuk mengakses data peribadi anda. Jika anda ingin meminta akses kepada data peribadi anda, sila isi Borang Permintaan Akses yang boleh didapati di semua cawangan / Pusat Khidmat Pelanggan kami dan hantar kepada kami melalui e-mel kepada PDPA@etiqa.com.my. Sila ambil perhatian bahawa bergantung kepada maklumat yang diminta, kami mungkin mempunyai hak untuk mengenakan sedikit bayaran untuk pemprosesan sebarang data yang diminta. Kami juga mungkin mengambil langkah-langkah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memenuhi permintaan anda untuk mengakses data peribadi anda.

Jika anda perlu menghubungi kami, anda boleh mengunjungi mana-mana cawangan kami, hubungi pusat panggilan kami di Pusat Panggilan Etiqa di 1-300 13 8888 atau lawati kami di www.etiqa.com.my Untuk pelanggan korporat, anda boleh menghubungi terus pengurus perhubungan anda.

Kami menyediakan Notis Privasi dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang ketidakkonsistenan antara kedua-duanya, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai. Sekiranya terdapat percanggahan mengenai bagaimana kami mengumpul atau menggunakan data peribadi anda antara Notis Privasi ini dan terma dan syarat produk atau perkhidmatan khusus anda, terma dan syarat produk atau perkhidmatan khusus anda akan diguna pakai.

Muat turun Notis Privasi