Keselamatan Dalam Talian

Terma & Syarat Akses

Sila luangkan masa untuk membaca terma dan syarat ini dengan teliti. Terma dan syarat berikut terpakai untuk akses anda dan penggunaan laman web ini dan perkhidmatan yang disediakan di sini oleh Etiqa dan anak-anak syarikatnya.

Dengan mengakses mana-mana halaman laman web ini dan/atau menggunakan perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini tanpa had atau kelayakan. Sekiranya anda tidak menerima terma dan syarat ini, sila segera menghentikan akses anda ke laman web dan / atau penggunaan perkhidmatan tersebut.
Istilah "Etiqa" seperti yang digunakan dalam terma dan syarat ini merujuk kepada Etiqa. Istilah "Etiqa" merujuk kepada Etiqa dan anak-anak syarikatnya, sama ada secara individu dan/atau kolektif mengikut konteks yang diperlukan.
 
Semua produk dan perkhidmatan Etiqa dan rakan kongsinya yang disediakan di sini adalah tertakluk kepada terma dan syarat perjanjian yang berkenaan yang mengawal penggunaannya. Terma dan syarat ini bertujuan untuk mengawal akses anda ke laman web ini dan ia akan dibaca bersama-sama dengan terma dan syarat yang berkenaan yang mengawal sebarang transaksi, produk dan/atau perkhidmatan yang disediakan dalam laman web ini. Sekiranya berlaku konflik antara terma dan syarat ini dan terma dan syarat yang mengawal transaksi, produk dan / atau perkhidmatan yang berkaitan yang disediakan di sini, yang terakhir akan diguna pakai.
 
Maklumat, bahan, fungsi dan kandungan yang disediakan di halaman laman web boleh diubah dari semasa ke semasa dengan atau tanpa notis mengikut budi bicara mutlak Etiqa. Akses berterusan anda atau penggunaan laman web dan/atau perkhidmatan yang disediakan di sini selepas sebarang perubahan tersebut akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.
Bahan dan maklumat dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan, produk, maklumat, data, teks, grafik, audio, video, pautan atau item lain, disediakan oleh Etiqa berdasarkan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia". Rujukan kepada bahan dan maklumat yang terkandung dalam laman web termasuk bahan dan maklumat yang disediakan oleh pihak ketiga.
 
Etiqa tidak membuat sebarang jaminan, perwakilan atau sokongan yang nyata atau tersirat termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti hakmilik, bukan pelanggaran, kebolehdagangan, kegunaan, operasi, kesempurnaan, keterkinian, ketepatan, kualiti yang memuaskan, kebolehpercayaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan laman web, bahan, maklumat dan / atau fungsi di dalamnya dan dengan jelas menafikan liabiliti untuk kesilapan dan ketinggalan dalam bahan tersebut, maklumat dan/atau fungsi. Tanpa pengurangan di atas dan/atau terma dan syarat perjanjian yang berkenaan yang mengawal semua produk dan perkhidmatan Etiqa, langkah-langkah yang munasabah akan diambil oleh Etiqa untuk memastikan ketepatan dan kesahihan semua maklumat yang berkaitan dengan transaksi dan produk Etiqa yang berasal secara eksklusif daripada Etiqa.
 
Selanjutnya Etiqa tidak menjamin atau mewakili bahawa akses kepada keseluruhan atau sebahagian daripada laman web ini, bahan, maklumat dan/atau fungsi yang terkandung di dalamnya akan disediakan tanpa gangguan atau bebas daripada kesilapan atau bahawa sebarang kecacatan yang dikenal pasti akan diperbetulkan, atau bahawa tidak akan ada kelewatan, kegagalan, kesilapan atau kehilangan maklumat yang dihantar, bahawa tiada virus atau sifat-sifat lain yang mencemarkan atau merosakkan akan dihantar atau tiada kerosakan akan berlaku kepada sistem komputer anda.
 
Bahan, maklumat dan fungsi yang disediakan dalam laman web ini tidak boleh dalam apa jua keadaan dianggap atau ditafsirkan sebagai tawaran atau permintaan untuk menjual, membeli, memberi, mengambil, menerbitkan, mengeluarkan, memperuntukkan atau memindahkan, atau sebagai pemberian apa-apa nasihat berkenaan dengan saham, saham, bon, nota, kepentingan, unit amanah, dana bersama atau sekuriti lain, pelaburan, pinjaman, pendahuluan, kredit atau deposit dalam mana-mana bidang kuasa.
 
Anda bertanggungjawab untuk menilai kualiti, kecukupan, kesempurnaan, keterkinian dan kegunaan semua perkhidmatan, kandungan, nasihat, pendapat dan maklumat lain yang diperoleh atau boleh diakses melalui laman web; selanjutnya anda harus mendapatkan nasihat profesional pada setiap masa dan mendapatkan pengesahan bebas mengenai bahan dan maklumat yang diberikan di sini sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, perniagaan atau komersial berdasarkan bahan atau maklumat tersebut.

Pautan dari atau ke laman web di luar laman web ini bertujuan untuk kemudahan sahaja. Laman web yang dipautkan tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu tidak berada di bawah kawalan Etiqa. Oleh itu, Etiqa tidak akan bertanggungjawab dan tidak membuat jaminan berkenaan dengan kandungan laman web tersebut, pihak ketiga yang dinamakan di dalamnya atau produk dan perkhidmatan mereka. Tambahan pula, pautan yang disediakan dalam laman web ini tidak boleh dianggap sebagai sokongan atau pengesahan atau kelulusan laman web yang dipautkan atau kandungan di dalamnya. Pautan ke mana-mana laman web lain adalah atas risiko anda sendiri dan Etiqa tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang berkaitan dengan pautan. Adalah dinasihatkan untuk anda membaca kenyataan dasar privasi (jika ada) mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

Kecuali dinyatakan sebaliknya, hak cipta dalam laman web ini dan kandungannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, imej, grafik, fail bunyi, fail animasi, fail video, dan susunannya, adalah hak milik Etiqa, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa yang berkenaan. Tiada bahagian atau bahagian laman web ini boleh diubah suai, disalin, diedarkan, dihantar semula, disiarkan, dipaparkan, dilakukan, diterbitkan, dilesenkan, dipindahkan, dijual atau diuruskan secara komersial dalam apa-apa cara tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Etiqa. Anda juga tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis Etiqa yang dinyatakan terlebih dahulu, memasukkan pautan ke laman web ini di mana-mana laman web lain, bingkai atau "cermin" apa-apa bahan yang terkandung di laman web ini di mana-mana pelayan lain. Sebarang penghasilan semula, penghantaran semula atau penyalinan atau pengubahsuaian lain yang tidak dibenarkan dari mana-mana kandungan laman web Etiqa mungkin melanggar hak undang-undang berkanun atau undang-undang biasa yang boleh menjadi subjek tindakan undang-undang. Etiqa menafikan semua liabiliti yang mungkin timbul daripada sebarang penghasilan semula atau penggunaan kandungan laman web Etiqa yang tidak dibenarkan ini.

Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan logo yang dipaparkan di laman web ini adalah hak milik Etiqa dan / atau pemilik pihak ketiga masing-masing seperti yang dikenal pasti di laman web ini. Melainkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Etiqa atau pemilik pihak ketiga yang berkaitan bagi mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo yang terdapat di laman web telah diperolehi, tiada lesen atau hak diberikan kepada mana-mana pihak yang mengakses laman web ini untuk menggunakan, memuat turun, menghasilkan semula, menyalin atau mengubah suai tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo tersebut. Begitu juga, melainkan jika kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Etiqa atau pemilik yang berkaitan telah diperolehi, tiada tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo tersebut boleh digunakan sebagai pautan atau untuk menandakan sebarang pautan ke laman web Etiqa atau mana-mana laman web lain.

Etiqa dan/atau rakan kongsinya di sini tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan walau apa pun yang timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian, liabiliti ketat atau apa-apa asas lain, termasuk tanpa had, kerosakan langsung atau tidak langsung, khas, sampingan, berbangkit atau punitif, atau kerugian keuntungan atau penjimatan yang timbul berkaitan dengan akses atau penggunaan anda atau ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan laman web ini (atau mana-mana pautan pihak ketiga ke atau dari Etiqa's laman web), pergantungan pada maklumat yang terkandung dalam laman web, apa-apa kegagalan teknikal, perkakasan atau perisian apa-apa jenis, gangguan, kesilapan, peninggalan, kelewatan operasi, virus komputer, atau sebaliknya. Klausa pengecualian ini akan berkuat kuasa setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Anda dengan ini secara tidak boleh ditarik balik bersetuju untuk menanggung rugi dan terus menanggung rugi Etiqa daripada semua liabiliti, tuntutan, kerugian dan perbelanjaan, termasuk apa-apa yuran guaman yang mungkin ditanggung oleh Etiqa berhubung dengan atau timbul daripada (1) penggunaan atau penyalahgunaan laman web ini oleh anda dan perkhidmatan yang disediakan di sini, atau (2) pelanggaran anda terhadap terma dan syarat ini walau apa pun, atau (3) apa-apa hak harta intelek atau tuntutan pelanggaran hak proprietari yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap Etiqa berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

Etiqa berhak untuk menamatkan dan/atau menggantung akses anda ke laman web ini dan/atau penggunaan laman web ini oleh anda pada bila-bila masa, atas sebarang sebab. Khususnya, dan tanpa had, Etiqa boleh menamatkan dan/atau menggantung akses anda sekiranya anda melanggar mana-mana terma dan syarat ini, atau melanggar hak Etiqa, mana-mana pengguna lain, atau mana-mana pihak ketiga.

Kegagalan Etiqa untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan terma dan syarat ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Jika mana-mana bahagian terma dan syarat ini ditentukan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan menurut undang-undang yang berkenaan, maka peruntukan yang tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan yang paling hampir dengan niat peruntukan asal dan baki peruntukan lain terma dan syarat akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Sebarang hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara.

Terma dan syarat ini ditadbir oleh dan hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Dengan mengakses laman web ini dan/atau menggunakan perkhidmatan yang disediakan di sini oleh Etiqa, anda dengan ini bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia dalam semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini. Etiqa tidak menyatakan bahawa bahan, maklumat, fungsi dan/atau perkhidmatan yang disediakan di laman web ini adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan dalam bidang kuasa selain Malaysia.

Kenyataan Keselamatan

Etiqa sangat komited untuk memastikan bahawa semua transaksi yang dilakukan melalui perkhidmatan kewangan dalam talian kami adalah selamat, selamat dan sulit. Untuk tujuan ini, kami menguatkuasakan sistem kawalan perlindungan privasi yang direka untuk memastikan standard keselamatan dan kerahsiaan tertinggi.

 • Nama pengguna dan kata laluan
 • Perlindungan maklumat
 • Kerahsiaan data dan integriti data
 • Keselamatan dan pemantauan sistem
 • Perlindungan virus komputer
 • Mengemas kini pelayar anda
 • Petua keselamatan

Untuk mengelakkan akses yang tidak dibenarkan kepada perkhidmatan kewangan dalam talian kami, setiap pelanggan dikehendaki memilih nama pengguna dan kata laluan alfanumerik, yang menyediakan akses kepada maklumat kewangan mereka. Nama pengguna mestilah antara 6 hingga 16 aksara dan kata laluan alfanumerik antara 8 hingga 12 aksara. Kata laluan mesti termasuk kedua-dua abjad dan nombor tetapi anda juga boleh menggunakan aksara khas (cth. & * $) kecuali ruang.

Nama pengguna dan kata laluan alfanumerik adalah sensitif huruf. Sebagai contoh, jika kata laluan anda adalah "fuNNySAD2B" dan anda memasukkan "fuNNySAD2b", anda tidak akan dapat log masuk ("b" mestilah huruf besar).

Berikut adalah beberapa petua untuk memastikan integriti nama pengguna dan kata laluan anda:

 • Jangan pilih kata laluan yang boleh diteka dengan mudah oleh orang lain.
 • Jangan gunakan kata-kata mudah, nama, tarikh lahir, nombor telefon atau nama anda yang disenaraikan dalam kamus standard.
 • Menghafal kata laluan anda dan jangan tuliskannya.
 • Kata laluan atau PIN harus digunakan semasa mengakses akaun dalam talian untuk melindungi maklumat peribadi anda.
 • Berkongsi kata laluan atau PIN anda dengan orang lain adalah sama seperti memberi kuasa kepada individu tersebut untuk menggunakan nama anda dalam transaksi. Ia tidak boleh didedahkan walaupun diminta oleh Pegawai Etiqa yang diberi kuasa.
 • Tukar kata laluan anda dengan kerap.

 

Untuk mencipta kata laluan yang unik, cuba kaedah berikut (tetapi jangan salin contoh):

 • Menggunakan gabungan perkataan dan nombor yang tidak berkaitan
  E.g. tiger63rain
 • Gunakan perkataan yang salah eja atau tersalah taip
  Cth. sinaran_07 —: slnalam_07
 • Gunakan kedua-dua aksara huruf besar dan bawah
  E.g. funnysad2b —: fuNNySAD2B
 • Gunakan baris lirik atau puisi
  Contohnya "Seribu sebab sedih untuk patah hati" —: 1Ksrfabh
Kami berusaha keras untuk memastikan pengalaman dalam talian yang selamat dan terjamin, tetapi kami tidak mempunyai kawalan ke atas komputer yang anda gunakan untuk mengakses Etiqa. Sebagai ciri keselamatan tambahan, kami telah menggabungkan fungsi log keluar automatik jika tiada aktiviti dikesan selepas had masa yang telah ditetapkan.
 
Walau bagaimanapun, anda mesti memastikan bahawa komputer anda tidak memberi peluang kepada sesiapa untuk mendapatkan akses kepada maklumat akaun anda: 
 • Pastikan tiada siapa yang mempunyai akses kepada komputer anda atau merekodkan aktiviti dalam talian anda.
 • Sentiasa log keluar dari Etiqa sebaik sahaja menyelesaikan transaksi dan sebelum melawat laman web lain.
 • Jangan hantar sebarang maklumat mengenai akaun anda melalui e-mel.
 • Lumpuhkan fungsi AutoLengkap pada pelayar anda untuk mengelakkan penyempurnaan ID anda secara automatik apabila anda menaip ID Pengguna.
 • Untuk memusingkan AutoLengkap "Hidup" atau "Mati" dalam pelayar MS Internet Explorer:
 • Klik menu "Alat" untuk mendapatkan fungsi "Pilihan Internet".
 • Klik "Pilihan Internet" untuk mendapatkan tab "Kandungan".
 • Dari tab ini, klik butang "AutoLengkap".
 • Nyahtanda "Nama pengguna dan kata laluan pada borang".


Lebih Banyak Petua Keselamatan

 • Jangan buka lampiran e-mel yang mencurigakan.
 • Elakkan memuat turun program percuma. Ini mungkin menggabungkan perisian mesra penggodam.
 • Muat turun kemas kini keselamatan dengan kerap.
 • Jangan gunakan fungsi "ingat kata laluan" kerana maklumat ini boleh diakses dengan mudah oleh penggodam.
 • Kosongkan cache anda (maklumat yang disimpan dalam memori komputer anda) setiap kali anda log keluar. Klik "kosongkan cache anda
 • " di halaman log keluar Etiqa dan ikuti arahan langkah demi langkah.
 
Etiqa mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan secara sukarela di laman web ini, yang mungkin termasuk nama, alamat, alamat e-mel, status perkahwinan, status perkahwinan, julat gaji, nombor anak-anak, dll. Kami menggunakan maklumat ini untuk berkomunikasi dengan anda dan untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan atau produk yang anda minta. Sekiranya anda memberikan persetujuan anda pada masa maklumat peribadi anda dikumpulkan melalui laman web ini, kami juga boleh memberi anda maklumat, tawaran istimewa, dan promosi. Tambahan pula, kami mungkin menyimpan sebahagian atau semua maklumat peribadi itu dan menggunakannya untuk tujuan penyelidikan dan pemasaran pemasaran pemasaran. Kami mengekalkan data anda selagi anda adalah pelanggan Etiqa.

Sijil EV SSL menawarkan tahap kepercayaan dan pengesahan tertinggi yang tersedia ke laman web anda, yang direka untuk mengukuhkan keselamatan e-dagang dan memerangi serangan pancingan data untuk menjadikan EV SSL sebagai sijil SSL yang paling lengkap. Bar alamat hijau yang menonjol memaparkan nama Etiqa dan memberikan jaminan yang sangat visual kepada pelanggan memastikan bahawa laman web ini selamat. Ia juga memberikan kepercayaan segera dan membantu penukaran pelanggan dengan Sijil SSL jaminan 2,048 - bit dan tertinggi.

Etiqa telah menggunakan gabungan langkah-langkah keselamatan dan pemantauan sistem berikut untuk transaksi dalam talian:

 • Sistem firewall, penyulitan data yang kuat, perlindungan anti-virus dan sistem pengawasan keselamatan sepanjang masa untuk mengesan dan mencegah sebarang bentuk aktiviti tidak sah pada sistem rangkaian kami.
 • Kajian keselamatan yang kerap terhadap sistem kami oleh Juruaudit Sistem dalaman kami serta pakar keselamatan luaran.
 • Apabila anda mempunyai jalur lebar yang disambungkan ke Internet (sambungan sentiasa aktif), pertimbangkan untuk memasang firewall peribadi. Sekurang-kurangnya, matikan PC anda apabila tidak digunakan.
 • Kami juga mengambil segala usaha dalam memastikan kerjasama dengan vendor/pengilang utama untuk mengikuti perkembangan teknologi keselamatan maklumat, untuk kemungkinan dan pelaksanaan masa depan.
Virus komputer adalah nyata dan apabila komputer anda dijangkiti, ia boleh membebankan anda masa, kehilangan maklumat, perbelanjaan pembaikan, dan gangguan. Pastikan komputer anda mempunyai atur cara perlindungan anti-virus yang dipasang untuk mengurangkan risiko.
 
Kami mengesyorkan agar anda membeli program yang meningkatkan perlindungan virus anda secara automatik secara berulang. Jika anda kini mempunyai program perlindungan virus pada komputer anda tanpa ciri naik taraf automatik, pastikan anda mengemas kini program pengesanan virus anda sekurang-kurangnya setiap bulan dan/atau apabila anda mendengar virus baru untuk meminimumkan risiko anda. Anda boleh melakukan ini dengan melawat tapak Internet syarikat yang menyediakan perisian anda.
 
Di samping itu kami menasihatkan untuk tidak membuka lampiran daripada orang lain atau membuka disket melainkan anda mempunyai kepastian mutlak bahawa anda boleh mempercayai sumber, dan kemudian masih berhati-hati. Sesiapa yang menghantar lampiran itu kepada anda atau memberi anda disket mungkin tidak tahu bahawa mereka telah membawa virus kepada anda.

Pelayar Internet membolehkan akses dan keupayaan untuk menavigasi pelbagai maklumat dan sumber perkhidmatan di Internet. Kebanyakan komputer disertakan dengan pelayar yang telah dipasang.

 • Sentiasa kemas kini penyemak imbas anda apabila versi baharu dikeluarkan kerana ia sering menyertakan ciri keselamatan baharu.
 • Semak pelayar anda untuk ciri keselamatan terbina dalam yang anda mungkin atau mungkin tidak pilih untuk digunakan.
 • Jangan pasang sambungan atau pemalam yang tidak perlu ke penyemak imbas web.
 • Sentiasa kosongkan semua cache, kuki dan fail sementara dari sejarah penyemak imbas.
 • Ia adalah amalan yang baik untuk sentiasa menyemak sijil tapak sebelum log masuk.
Etiqa sedang menaik taraf kepada Transport Layer Security versi 1.2 (TLS 1.2) sebagai penambahbaikan keselamatan yang diperlukan kepada perkhidmatan insurans dalam talian. 

Keselamatan Lapisan Pengangkutan (TLS) ialah standard penyulitan yang menyediakan privasi dan keselamatan data antara pelayan web dan pelayar web yang anda gunakan melalui peranti anda. 
 
Sehingga Jun 2019, kami mengesyorkan anda memasang versi terkini pelayar yang disyorkan seperti di bawah:
1. Google Chrome: Versi 72 dan lebih tinggi
2. Microsoft Internet Explorer: Versi 11
3. Microsoft Edge: Versi 12 dan lebih tinggi
4. Mozilla Firefox: Versi 66 dan lebih tinggi
5. Safari: Versi 12 dan lebih tinggi
 
Versi penyemak imbas web yang mula menyokong TLS 1.2: Google Chrome: Versi 30 dan lebih tinggi; Microsoft Internet Explorer: Versi 11; Microsoft Edge: Versi 12 dan lebih tinggi; Mozilla Firefox: Versi 27 dan lebih tinggi; Opera: Versi 17 dan lebih tinggi; Safari: Versi 7 dan lebih tinggi; Pelayar Safari pada peranti Apple: iOS 9 dan lebih tinggi; Peranti Android: Android 5.0 (Lollipop) dan lebih tinggi.