Carian
Tutup kotak carian ini.

Keselamatan Dalam Talian

Terma & Syarat Akses

Sila luangkan sedikit masa untuk membaca terma dan syarat ini dengan teliti. Terma dan syarat berikut terpakai untuk akses anda dan penggunaan laman web ini dan perkhidmatan yang disediakan di sini oleh Etiqa dan anak-anak syarikatnya.

Dengan mengakses mana-mana halaman laman web ini dan / atau menggunakan perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini tanpa batasan atau kelayakan. Jika anda tidak menerima terma dan syarat ini, sila segera hentikan akses anda ke laman web dan / atau penggunaan perkhidmatan tersebut.
Umum
Istilah "Etiqa" seperti yang digunakan dalam terma dan syarat ini merujuk kepada Etiqa. Istilah "Etiqa" merujuk kepada Etiqa dan anak-anak syarikatnya, sama ada secara individu dan/atau kolektif seperti yang diperlukan oleh konteks.
 
Semua produk dan perkhidmatan Etiqa dan rakan-rakannya di sini yang disediakan adalah tertakluk kepada terma dan syarat perjanjian berkenaan yang mengawal penggunaannya. Terma dan syarat ini bertujuan untuk mengawal selia akses anda ke laman web ini dan ia hendaklah dibaca bersama-sama dengan terma dan syarat yang berkaitan dengan apa-apa transaksi, produk dan / atau perkhidmatan yang disediakan di laman web ini. Sekiranya berlaku konflik antara terma dan syarat ini dan terma dan syarat yang mengawal transaksi, produk dan/atau perkhidmatan yang berkaitan yang disediakan di sini, ia akan diguna pakai.
 
Maklumat, bahan, fungsi dan kandungan yang disediakan di halaman laman web boleh diubah dari semasa ke semasa dengan atau tanpa notis mengikut budi bicara mutlak Etiqa. Akses atau penggunaan berterusan laman web dan / atau perkhidmatan yang disediakan di sini selepas sebarang perubahan sedemikian akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.
Bahan dan maklumat dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan, produk, maklumat, data, teks, grafik, audio, video, pautan atau barangan lain, disediakan oleh Etiqa berdasarkan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia". Rujukan kepada bahan dan maklumat yang terkandung dalam laman web termasuk bahan dan maklumat yang disediakan oleh pihak ketiga.
 
Etiqa tidak membuat sebarang jaminan, perwakilan atau sokongan tersurat atau tersirat termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang jaminan hak milik, pelanggaran, kebolehdagangan, kegunaan, operasi, kesempurnaan, terkini, ketepatan, kualiti yang memuaskan, kebolehpercayaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan laman web, bahan, maklumat dan / atau fungsi di dalamnya dan dengan jelas menafikan liabiliti untuk kesilapan dan ketinggalan dalam bahan tersebut, maklumat dan/atau fungsi. Tanpa pengurangan di atas dan/atau terma dan syarat perjanjian berkenaan yang mengawal semua produk dan perkhidmatan Etiqa, langkah-langkah yang munasabah akan diambil oleh Etiqa untuk memastikan ketepatan dan kesahihan semua maklumat yang berkaitan dengan transaksi dan produk Etiqa yang berasal secara eksklusif daripada Etiqa.
 
Selanjutnya Etiqa tidak menjamin atau mewakili bahawa akses kepada keseluruhan atau sebahagian daripada laman web ini, bahan, maklumat dan / atau fungsi yang terkandung di dalamnya akan diberikan tanpa gangguan atau bebas daripada kesilapan atau bahawa apa-apa kecacatan yang dikenal pasti akan diperbetulkan, atau tidak akan ada kelewatan, kegagalan, kesilapan atau kehilangan maklumat yang dihantar, bahawa tiada virus atau sifat lain yang mencemarkan atau merosakkan akan dihantar atau tiada kerosakan akan berlaku kepada sistem komputer anda.
 
Bahan, maklumat dan fungsi yang disediakan dalam laman web ini tidak boleh dalam apa jua keadaan dianggap atau ditafsirkan sebagai tawaran atau permintaan untuk menjual, membeli, memberi, mengambil, mengeluarkan, memperuntukkan atau memindahkan, atau sebagai memberi nasihat berkenaan dengan saham, saham, bon, nota, kepentingan, unit amanah, dana bersama atau sekuriti, pelaburan, pinjaman lain, pendahuluan, kredit atau deposit dalam mana-mana bidang kuasa.
 
Anda bertanggungjawab untuk menilai kualiti, kecukupan, kesempurnaan, terkini dan kegunaan semua perkhidmatan, kandungan, nasihat, pendapat dan maklumat lain yang diperoleh atau boleh diakses melalui laman web; Selanjutnya anda perlu mendapatkan nasihat profesional pada setiap masa dan mendapatkan pengesahan bebas mengenai bahan dan maklumat yang disediakan di sini sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, perniagaan atau komersial berdasarkan bahan atau maklumat tersebut.

Pautan dari atau ke laman web di luar laman web ini bertujuan untuk kemudahan sahaja. Laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu tidak berada di bawah kawalan Etiqa. Oleh itu, Etiqa tidak akan bertanggungjawab dan tidak membuat sebarang jaminan berkenaan dengan kandungan laman web tersebut, pihak ketiga yang dinamakan di dalamnya atau produk dan perkhidmatan mereka. Selain itu, pautan yang disediakan dalam laman web ini tidak akan dianggap sebagai pengesahan atau pengesahan atau kelulusan laman web yang dipautkan atau kandungan di dalamnya. Pautan ke laman web lain adalah atas risiko anda sendiri dan Etiqa tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berkaitan dengan pautan. Anda dinasihatkan untuk membaca pernyataan dasar privasi (jika ada) mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

Melainkan dinyatakan sebaliknya, hak cipta dalam laman web ini dan kandungannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, imej, grafik, fail bunyi, fail animasi, fail video, dan susunannya, adalah hak milik Etiqa, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa yang berkenaan. Tiada bahagian atau bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedarkan, dihantar semula, disiarkan, dipaparkan, dilakukan, diterbitkan semula, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan secara komersial dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Etiqa. Anda juga tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis yang dinyatakan terlebih dahulu oleh Etiqa, memasukkan pautan ke laman web ini di mana-mana laman web lain, bingkai atau "cermin" apa-apa bahan yang terkandung di laman web ini pada mana-mana pelayan lain. Sebarang penghasilan semula, penghantaran semula atau penyalinan atau pengubahsuaian lain yang tidak dibenarkan bagi mana-mana kandungan laman web Etiqa mungkin melanggar hak undang-undang berkanun atau common law yang boleh menjadi subjek tindakan undang-undang. Etiqa menafikan semua liabiliti yang mungkin timbul daripada sebarang penghasilan semula atau penggunaan kandungan laman web Etiqa ini yang tidak dibenarkan.

Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo yang dipaparkan dalam laman web ini adalah hak milik Etiqa dan/atau pemilik pihak ketiga masing-masing seperti yang dinyatakan dalam laman web ini. Melainkan jika persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Etiqa atau pemilik pihak ketiga yang berkaitan dengan mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo yang terdapat di laman web telah diperoleh, tiada lesen atau hak diberikan kepada mana-mana pihak yang mengakses laman web ini untuk menggunakan, memuat turun, menghasilkan semula, menyalin atau mengubah suai tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo tersebut. Begitu juga, melainkan jika kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Etiqa atau pemilik yang berkaitan telah diperolehi, tiada tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo sedemikian boleh digunakan sebagai pautan atau untuk menandakan sebarang pautan ke laman web Etiqa atau mana-mana laman web lain.

Etiqa dan/atau rakan-rakannya di sini tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau ganti rugi walau apa pun yang timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian, liabiliti ketat atau apa-apa asas lain, termasuk tanpa batasan, ganti rugi langsung atau tidak langsung, khas, sampingan, akibat atau punitif, atau kerugian keuntungan atau simpanan yang timbul berkaitan dengan akses atau penggunaan anda atau ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan laman web ini (atau mana-mana pautan pihak ketiga ke atau dari Etiqa laman web), bergantung pada maklumat yang terkandung dalam laman web, apa-apa kegagalan teknikal, perkakasan atau perisian dalam apa jua bentuk, gangguan, kesilapan, peninggalan, kelewatan operasi, virus komputer, atau sebaliknya. Klausa pengecualian ini akan berkuat kuasa setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Anda dengan ini bersetuju secara tidak boleh ditarik balik untuk menanggung rugi dan menanggung rugi Etiqa daripada semua liabiliti, tuntutan, kerugian dan perbelanjaan, termasuk apa-apa yuran guaman yang mungkin ditanggung oleh Etiqa berkaitan dengan atau yang timbul daripada (1) penggunaan atau penyalahgunaan laman web ini dan perkhidmatan yang disediakan di sini, atau (2) pelanggaran terma dan syarat ini walau apa pun, atau (3) sebarang tuntutan hak harta intelek atau hak proprietari yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap Etiqa berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

Etiqa berhak untuk menamatkan dan/atau menggantung akses anda ke laman web ini dan/atau penggunaan laman web ini pada bila-bila masa, atas sebarang sebab. Khususnya, dan tanpa batasan, Etiqa boleh menamatkan dan/atau menggantung akses anda sekiranya anda melanggar mana-mana terma dan syarat ini, atau melanggar hak Etiqa, mana-mana pengguna lain, atau mana-mana pihak ketiga.

Kegagalan Etiqa untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan terma dan syarat ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Jika mana-mana bahagian terma dan syarat ini ditentukan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan menurut undang-undang yang terpakai, maka peruntukan yang tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan yang paling hampir sama dengan niat peruntukan asal dan baki peruntukan lain terma dan syarat hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Mana-mana hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara.

Terma dan syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Dengan mengakses laman web ini dan/atau menggunakan perkhidmatan yang disediakan di sini oleh Etiqa, anda dengan ini bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia dalam semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini. Etiqa tidak membuat representasi bahawa bahan, maklumat, fungsi dan/atau perkhidmatan yang disediakan di laman web ini adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan dalam bidang kuasa lain selain Malaysia.

Kenyataan Keselamatan

Kenyataan Keselamatan

Etiqa sangat komited untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan melalui perkhidmatan kewangan dalam talian kami adalah selamat, selamat dan sulit. Untuk tujuan ini, kami menguatkuasakan sistem kawalan perlindungan privasi yang direka untuk memastikan standard keselamatan dan kerahsiaan tertinggi.

 • Nama pengguna dan kata laluan
 • Perlindungan maklumat
 • Kerahsiaan data dan integriti data
 • Keselamatan dan pemantauan sistem
 • Perlindungan virus komputer
 • Mengemas kini pelayar anda
 • Petua keselamatan

Untuk mengelakkan akses yang tidak dibenarkan kepada perkhidmatan kewangan dalam talian kami, setiap pelanggan dikehendaki memilih nama pengguna dan kata laluan alfanumerik, yang menyediakan akses kepada maklumat kewangan mereka. Nama pengguna mestilah antara 6 hingga 16 aksara dan kata laluan abjad angka antara 8 hingga 12 aksara. Kata laluan mesti mengandungi kedua-dua abjad dan nombor tetapi anda juga boleh menggunakan aksara khas (cth. & * $) kecuali ruang.

Nama pengguna dan kata laluan alfanumerik adalah sensitif huruf. Sebagai contoh, jika kata laluan anda adalah "fuNNySAD2B" dan anda memasukkan "fuNNySAD2b", anda tidak akan dapat log masuk ("b" mestilah huruf besar).

Berikut ialah beberapa petua untuk memastikan integriti nama pengguna dan kata laluan anda:

 • Jangan pilih kata laluan yang mudah diteka oleh orang lain.
 • Jangan gunakan perkataan mudah, nama, tarikh lahir, nombor telefon atau nama anda yang disenaraikan dalam kamus standard.
 • Menghafal kata laluan anda dan jangan tuliskannya.
 • Kata laluan atau PIN harus digunakan semasa mengakses akaun dalam talian untuk melindungi maklumat peribadi anda.
 • Berkongsi kata laluan atau PIN anda dengan orang lain adalah sama seperti memberi individu kuasa untuk menggunakan nama anda dalam transaksi. Ia tidak boleh didedahkan walaupun diminta oleh Pegawai Etiqa yang diberi kuasa.
 • Tukar kata laluan anda dengan kerap.

 

Untuk mencipta kata laluan unik, cuba kaedah berikut (tetapi jangan salin contoh):

 • Gunakan gabungan perkataan dan nombor yang tidak berkaitan
  Contohnya harimau63rain
 • Gunakan perkataan yang salah atau tersalah taip
  Cth. sinaran_07 —: slnalam_07
 • Gunakan kedua-dua aksara huruf besar dan bawah
  Cth. funnysad2b —: fuNNySAD2B
 • Gunakan baris lirik atau puisi
  Contohnya "Seribu sebab sedih untuk hati yang patah" —: 1Ksrfabh
Kami mengambil banyak usaha untuk memastikan pengalaman dalam talian yang selamat dan terjamin, tetapi kami tidak mempunyai kawalan ke atas komputer yang anda gunakan untuk mengakses Etiqa. Sebagai ciri keselamatan tambahan, kami telah menggabungkan fungsi log keluar automatik jika tiada aktiviti dikesan selepas had masa yang dipratetapkan.
 
Walau bagaimanapun, anda mesti memastikan bahawa komputer anda tidak memberi sesiapa peluang untuk mendapatkan akses kepada maklumat akaun anda: 
 • Pastikan tiada siapa yang mempunyai akses ke komputer anda atau merekodkan aktiviti dalam talian anda.
 • Sentiasa log keluar dari Etiqa sebaik sahaja menyelesaikan transaksi dan sebelum melawat laman web lain.
 • Jangan hantar apa-apa maklumat mengenai akaun anda melalui e-mel.
 • Nyahdayakan fungsi AutoLengkap pada pelayar anda untuk mengelakkan penyempurnaan ID anda secara automatik apabila anda menaip ID Pengguna.
 • Untuk menghidupkan AutoLengkap "Hidup" atau "Matikan" dalam pelayar MS Internet Explorer:
 • Klik menu "Alat" untuk mendapatkan fungsi "Pilihan Internet".
 • Klik "Pilihan Internet" untuk mendapatkan tab "Kandungan".
 • Dari tab ini, klik butang "AutoLengkap".
 • Nyahtanda "Nama pengguna dan kata laluan pada borang".


Lebih Banyak Petua Keselamatan

 • Jangan buka lampiran e-mel yang mencurigakan.
 • Elakkan memuat turun program percuma. Ini mungkin menggabungkan perisian mesra penggodam.
 • Muat turun kemas kini keselamatan dengan kerap.
 • Jangan gunakan fungsi "ingat kata laluan" kerana maklumat ini boleh diakses dengan mudah oleh penggodam.
 • Kosongkan cache anda (maklumat yang disimpan dalam memori komputer anda) setiap kali anda log keluar. Klik "kosongkan cache anda
 • " di halaman log keluar Etiqa dan ikuti arahan langkah demi langkah.
 
Etiqa mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan secara sukarela di laman web ini, yang mungkin termasuk nama, alamat, alamat e-mel, status perkahwinan, julat gaji, nombor anak, dll. Kami menggunakan maklumat ini untuk berkomunikasi dengan anda dan untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan atau produk yang anda minta. Jika anda memberikan persetujuan anda pada masa maklumat peribadi anda dikumpulkan melalui laman web ini, kami juga boleh memberi anda maklumat, tawaran istimewa, dan promosi. Tambahan pula, kami mungkin menyimpan sebahagian atau semua maklumat peribadi tersebut dan menggunakannya untuk tujuan penyelidikan pemasaran dan pemasaran. Kami mengekalkan data anda selagi anda adalah pelanggan Etiqa.

Sijil SSL EV menawarkan tahap kepercayaan dan pengesahan tertinggi yang tersedia ke laman web anda, yang direka untuk mengukuhkan keselamatan e-dagang dan memerangi serangan pancingan data untuk menjadikan SSL EV SSL sijil SSL paling lengkap tersedia. Bar alamat hijau menonjol memaparkan nama Etiqa dan memberikan jaminan visual yang tinggi kepada pelanggan memastikan laman web ini selamat. Ia juga memberikan kepercayaan segera dan membantu penukaran pelanggan dengan 2,048 - bit dan jaminan tertinggi Sijil SSL.

Etiqa telah menerima pakai gabungan langkah-langkah keselamatan dan pemantauan sistem berikut untuk transaksi dalam talian:

 • Sistem firewall, penyulitan data yang kuat, perlindungan anti-virus dan sistem pengawasan keselamatan sepanjang masa untuk mengesan dan mencegah sebarang bentuk aktiviti tidak sah pada sistem rangkaian kami.
 • Ulasan keselamatan yang kerap mengenai sistem kami oleh Juruaudit Sistem dalaman kami serta pakar keselamatan luaran.
 • Apabila anda mempunyai jalur lebar yang disambungkan ke Internet (sambungan sentiasa hidup), pertimbangkan untuk memasang tembok api peribadi. Sekurang-kurangnya, matikan PC anda apabila tidak digunakan.
 • Kami juga mengambil segala usaha dalam memastikan kerjasama dengan vendor/pengeluar utama untuk mengikuti perkembangan teknologi keselamatan maklumat, untuk pelaksanaan yang mungkin dan akan datang.
Virus komputer adalah nyata dan apabila komputer anda dijangkiti, ia boleh membebankan masa anda, kehilangan maklumat, perbelanjaan pembaikan, dan gangguan. Pastikan komputer anda mempunyai program perlindungan anti-virus yang dipasang untuk mengurangkan risiko.
 
Kami mengesyorkan agar anda membeli program yang menaik taraf perlindungan virus anda secara automatik secara berulang-ulang. Jika anda kini mempunyai program perlindungan virus pada komputer anda tanpa ciri peningkatan automatik, pastikan anda mengemas kini program pengesanan virus anda sekurang-kurangnya setiap bulan dan/atau apabila anda mendengar virus baharu untuk meminimumkan risiko anda. Anda boleh melakukan ini dengan melawat tapak Internet syarikat yang menyediakan perisian anda.
 
Di samping itu kami menasihatkan supaya tidak membuka lampiran daripada orang lain atau disket terbuka melainkan anda mempunyai kepastian mutlak bahawa anda boleh mempercayai sumbernya, dan kemudian masih berhati-hati. Sesiapa yang menghantar lampiran itu kepada anda atau memberi anda disket mungkin tidak tahu bahawa mereka telah membawa virus kepada anda.

Pelayar Internet membolehkan akses dan keupayaan untuk menavigasi pelbagai sumber maklumat dan perkhidmatan di Internet. Kebanyakan komputer datang dengan penyemak imbas yang telah dipasang.

 • Sentiasa kemas kini penyemak imbas anda apabila versi baharu dikeluarkan kerana ia sering menyertakan ciri keselamatan baharu.
 • Semak pelayar anda untuk ciri keselamatan terbina dalam yang anda mungkin atau tidak boleh pilih untuk digunakan.
 • Jangan pasang sambungan atau pemalam yang tidak perlu ke penyemak imbas web.
 • Sentiasa kosongkan semua cache, kuki dan fail sementara dari sejarah penyemak imbas.
 • Ia adalah amalan yang baik untuk sentiasa menyemak sijil tapak sebelum log masuk.
Etiqa sedang menaik taraf kepada Keselamatan Lapisan Pengangkutan versi 1.2 (TLS 1.2) sebagai penambahbaikan keselamatan yang diperlukan untuk perkhidmatan insurans dalam talian. 

Transport Layer Security (TLS) ialah standard penyulitan yang menyediakan privasi dan keselamatan data antara pelayan web dan pelayar web yang anda gunakan melalui peranti anda. 
 
Sehingga Jun 2019, kami mengesyorkan anda untuk memasang versi terkini penyemak imbas yang disyorkan seperti di bawah:
1. Google Chrome: Versi 72 dan lebih tinggi
2. Microsoft Internet Explorer: Versi 11
3. Microsoft Edge: Versi 12 dan lebih tinggi
4. Mozilla Firefox: Versi 66 dan lebih tinggi
5. Safari: Versi 12 dan lebih tinggi
 
Versi penyemak imbas web yang mula menyokong TLS 1.2: Google Chrome: Versi 30 dan lebih tinggi; Microsoft Internet Explorer: Versi 11; Microsoft Edge: Versi 12 dan lebih tinggi; Mozilla Firefox: Versi 27 dan lebih tinggi; Opera: Versi 17 dan lebih tinggi; Safari: Versi 7 dan lebih tinggi; Pelayar Safari pada peranti Apple: iOS 9 dan lebih tinggi; Peranti Android: Android 5.0 (Lollipop) dan lebih tinggi.